súng máy, - châu á, ống - già và trẻ, đái

932       2:33