quý cô con gái - nóng, đi đái - đối tượng lễ kỷ niệm